Política de protección de datos

Política de protección de datos

La informació rebuda per ORIGEN DESIGN S.L. (B66679242) a través de la seva pàgina web serà tractada amb la màxima confidencialitat. ORIGEN DESIGN S.L. (B66679242) observarà en tot moment les disposicions vigents sobre protecció de dades, en particular, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i adoptarà les mesures necessàries per, en relació a aquestes dades , evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i accés no autoritzats i perquè els seus empleats observin aquestes prescripcions, així com el deure de secret sobre les dades objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents.

Així mateix, es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l’objecte de la protecció i altres obligacions de confidencialitat vigents. També es compromet a no utilitzar les dades personals dels usuaris de la pàgina per a fins diferents aliens a l’objecte de la contractació dels serveis que presta.